Protokoll fra årsmøte er lagt til under "Informasjon" og Årsmøter

 • 2024.05.27

Årsmøte 2024

 • 2024.05.03

Innkalling er sendt ut til alle registrerte medlemmer.

Du finner også hele innkallingen under Informasjon/Årsmøter


Velkommen til vårdugnad

 • 2024.04.22

Mandag 6.mai kl 18.00 – 21.00 

Styret inviterer og oppfordrer alle til å stille opp på vårdugnad mandag 6.mai. 
I denne omgangen ønsker vi å rydde og pynte på feltet, slik at vi kan gå en strålende sommer i møte. 

Oppmøte er ved «rundkjøringa» på feltet klokken 18:00. Jo flere som møter opp, jo fortere blir vi ferdig. Styret stiller med søppelposer og hansker. 

Det blir grilling ved elva ved fullført dugnad, og vi åpner for at folk kan komme med forslag til ting som kan utbedres på Bjertnestunet. 

Vel møtt! 
Med vennlig hilsen 
Bjertnestunet velforening


Årsmøte 2024 Avholdes 14/5-2024

 • 2024.03.02

Årsmøtet i Bjertnestunet Velforening avholdes tirsdag  14. mai, 2024, kl. 19.00, i FUVO Idrettslag sine lokaler på Oppaker. 

 
Innkalling med dokumenter sendes ut 6 uker før årsmøtet avholdes.
 
Medlemmer som ønsker å fremme forslag. som de vil ha behandlet på årsmøtet, må sende disse til bjertnesvel@gmail.com, innen 22. april 2024, slik at de kommer med i innkallingen.
 
Det er viktig at det går klart frem av forslaget, hva det skal voteres over. Hvis noen trenger hjelp til dette, må man snarest kontakte styret.
 
Man kan kun stemme over saker som står i innkallingen.
 
Mvh.
 
Styret i Bjertnestunet Velforening..
 
 

Oppdatert informasjon _ Nes kommune og Utbyggere og Entreprenører

 • 2024.03.02

Nå nærmer vi oss jul 2023, og her er en liten oppdatering på hva som rører seg i styret for tiden.

 • 2023.11.27
Les mer

BEREDSKAP - Kontaktinfo er oppdatert, se Informasjon

 • 2023.08.04

Anleggsarbeidene i Fyrhusvegen og støvplagene på Bjertnestunet

 • 2023.03.19

Du finner informasjon om dette under informasjon og informasjon fra styret.


Brøyting og strøing på Bjertnestunet i 2023

 • 2023.01.02

Nes kommune er ansvarlig for brøyting og strøing av de kommunale veiene som er:

Bjertnesgrenda, Sliperisvingen, Snekkervegen, Valsevegen, Papirvegen 

og Sledevegen.

Klager på brøyting og strøing på disse veiene rettes til Nes kommune på

Telefon 66 10 40 00. Etter kl. 15.15 alle dager på vakttelefon: 920 23 116.

 

Resterende av veier driftes av Bjertnestunet Velforening

med unntak av Fyrhusvegen. Bruk kontaktskjema om du har noe å melde.

 

Fyrhusvegen håndteres av Bygdeservice på kontrakt med Alvsbyhus.

Utførende entreprenør er Ole Magnus Røed, telefon: 404 55 555

 


Oppsummering av arbeidene i akebakkeområdet.

 • 2022.12.17

Som nevnt i et tidligere informasjonsskriv har styret valgt å anlegge en akebakke i samme området som Bjertnestunet Utvikling i sin tid opparbeidet en grusbane/ballplass.Denne akebakken er nå klar til bruk. Akebakken har en lengde på ca. 54 m og er ca 11 meter på sitt bredeste. I tillegg er den gamle grusbanen blitt rensket for busker og kratt. Etter å ha fjernet dette, viste den seg å være større enn vi trodde og den er på ca. 550 kvadratmeter. Likeledes er det opparbeidet ny turvei, fra Sliperisvingen 5 og til nedenfor Sliperisvingen 23, da den gamle hadde sett sine beste dager. Opp fra området nedenfor Sliperisvingen 23 har turveien blitt breddet ut, fått en slakere stigning, samt at det er etablert en stikkrenne under, i samsvar med kommunens regelverk. Den siste finishen blir tatt neste år.

 
I tillegg til akebakken og grusbanen, har vi hugget ned trær og busker på arealet i mellom, samt fjernet alle stubber og myrjord. Etter å ha fjernet myrjorda, har det blitt lagt duk og fylt på med sprengstein. Overskuddsmasse fra dette området er brukt til å fylle igjen hull i terrenget, mellom Vognvegen og Glomma, slik at det her har blitt vesentlig penere. Jorda vil bli tilsådd neste sommer.
 
Utøvende entreprenører har vært Bygdeservice på trefelling og kvisthogging og Kverneng Entreprenør på gravearbeider og masseforflytning. 
 
I tillegg er det blitt foretatt en uttynning av gamle trær og krattskog i området mellom akebakken og Kjerraten 6, samt rundt trafoen i Sliperisvingen 19/20. Dette arbeidet har blitt utført på dugnad, uten kostnad for vellet.
 
Det videre arbeidet med å etablere et nærmiljøanlegg, vil fortsette neste år, og det er fint om vellets medlemmer kan gi styret tilbakemelding på hva et slikt anlegg bør inneholde. Send oss gjerne en epost, med gode forslag.
 
Styret i Bjertnestunet Velforening vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle medlemmene en riktig god jul og et godt nytt år!

Oppstart av trinn 2 i akebakken

 • 2022.10.27

På fredag 28. oktober starter trinn 2 i akebakkeprosjektet, med fjerning av stubber og stein, samt planering.

På mandag 31. oktober går Bygdeservice i gang med å ta ned flere trær i området mellom akebakken og grusbanen.
Grusbanen stenges samtidig for bruk fra og med førstkommende fredag, og all ferdsel på gangveien, skjer på eget ansvar.
 
Fint om dere holder barna unna dette området, slik at vi ikke får noen ulykker!

Veiskilt i Papirvegen (B3)

 • 2022.10.17

Veiskilt i Papirvegen (B3)

Dokken Bygg og Anlegg As i gang med å montere fundamenter til veiskilt i Papirvegen, Sledevegen og Vognvegen.

Dette betyr en fartsgrense på 30 km/t på disse veiene. I tillegg blir det innført forbud mot å parkere langs disse veiene. Det vil kunne skape problemer, både for nåværende og kommende eiere av rekkehusleilighetene i Sledevegen, da parkeringsnormen er 1,5 plass per boenhet.

Her bør nok beboerne og utbygger gå sammen om å finne en tilfredsstillende løsning.


Kart over Bjertnes og link til Nes Kommune

 • 2022.09.27

I Informasjon er det opprettet kart over Bjertnestunet og link til Nes kommune hvor du kan søke på mange ting.


Nytt om Steinknuseverket på det nye feltet på Bjertnestunet.

 • 2022.04.09

For en tid tilbake rettet styret i Bjertnestunet Velforening en henvendelse til Nes Kommune vedrørende utbyggingsområdet på det nye feltet, som skal ligge i Fyrhusvegen, når det er ferdigstilt. Det har tatt litt tid å få svar, men nå har det kommet noe informasjon, i form av et notat fra Alvbyhus, stillet til Nes Kommune, ved kommunelegen, der Alvsbyhus redegjør for hva som skal skje.

11.02.20 sendte Alvsbyhus (som er tiltakshaver) et notat til Nes Kommune, ved kommunelegen, der det opplyses at anleggsarbeidene på delfelt B 2, skal starte opp. Utførende entreprenør er Dokken Bygg og Anlegg AS. I den forbindelse, vil man benytte et mobilt steinknuseverk, for å slippe å kjøre utsprengte steinmasser, ut og inn igjen, da dette ville generere hundrevis av lastebillass i Bjertnesgrenda, hver dag.

Steinknuseverket skulle maksimalt være i drift i 2 måneder (40 dager). Siden knuseverket kun skulle være i drift i denne korte tiden, trengte man ikke, etter Alvsbyhus sin mening, å søke offentlig myndighet, om tillatelse til denne driften.

 Støynivået for omgivelsene, skulle minkes ved å plassere steinknuseverket, bak hauger av stedlige masser ( Det lå ved en støyrapport fra et tilsvarende prosjekt, et annet sted i landet.) På plantegningen til Alvsbyhus, var knuseverket plassert langt ned på anleggsområdet, slik at det ikke skulle kunne ses fra Bjertnesgrenda.

 Hvis det skulle oppstå støvplager, skulle det brukes vann, for å minimalisere dette problemet.

Styret i Bjertnestunet Velforening er bedt om å gi Nes Kommune en tilbakemelding på dette notatet.

Det er derfor viktig at naboer til det berørte anleggsområdet, og andre beboere på Bjertnestunet som har synpunkter på saken, snarest sender disse på epost til bjertnesvel@gmail.com

 Mvh.

Styret


Melde om feil på gatelys

 • 2022.03.25

Informasjon om å melde feil på gatelys finner du nå under INFORMASJON